Naiset Riutulassa / woman´s in Riutula

Elsatätijalammas
Elsa täti Muddusjärven lammassaaressa

Kautta aikojen ovat Riutulan jokapäiväisessä toiminnassa tärkeässä osassa olleet naiset, aina lastenkodin alkuajoista lähtien.
Lastenkodin ensimmäinen johtajatar ja perustaja Naemi von Bonsdorff oli tulisieluinen mutta reilu ja lapsien hyvinvoinnista välittävä johtajatar. Naemi oli myös sairaanhoitajatar ja vastasi näin myös terveydenhoidosta muiden töidensä lomassa. Koko lastenkodin historian aikana lastenkotia ehti pyörittää kaikkiaan kahdeksantoista johtajatarta. Johtajattaren osa ei ollut helppo, Riutula oli vaativa asuinympäristö tiettömän taipaleen takana ja virkapaikka yksinäinen. Johtajattaret olivat vuoteen 1924 saakka yhtä poikkeusta lukuunottamatta diakonissoja. Näin ollen he olivat omalta osaltaan tärkeässä asemassa paikkaamassa Inarin huonosti järjestettyä sairaanhoitoa ja heitä haettiin apuun pitkienkin matkojen päästä.

Lastenkodin päivittäisistä toiminnoista huolehtivat mm. emäntä, karjakko ja tädit. Naiset opastivat tyttöjä taloustöihin aina ruuanlaitosta karjanhoitoon ja siivoustöihin. Näin saatiin arki sujuvaksi ja kaikki osallistuivat omalta osaltaan talon töihin, kunnes laki kielsi lapsien osallistumisen töihin. Riutula olikin lähes omavarainen aina vuoteen 1966 saakka, jolloin oli jo maantiekin saatu tänne saakka.

emäntäkoululaisia
Talouskoulun tyttöjä oppitunnilla

Talouskoulu aloitti lastenkodin tiloissa vuonna 1914 sivistämään ja opettamaan tärkeitä taloustaitoja lapin tytöille. Alunperin Riutula perustettiin myös vanhusten turvakodiksi, kunnes 1920 luvulla vanhukset siirtyivät Muddusjärjen vastarannalle Toivoniemeen.

kaarin_lastenkoti
Riutulan turvakodin viimeinen vanhus Kaarina 1920-luvun alussa.

Kaikista lastenkodin aikaisista valokuvista, kirjoituksista ja kertomuksista nousevat vahvasti esille naiset. Johtajattaret, heidän apulaisensa, emännät, lastenhoitajat, karjakot, opettajat, kaikki nämä lukuisat naiset ovat olleet vahvassa osassa luomassa historiaa täällä Riutulassa. Suodaan siis pieni hetki heille, nyt jo edesmenneille persoonille ja vaikuttajille, joiden ansiosta nuorten ja lasten hyväksi tehty työ jatkuu edelleen vahvana täällä alunperin Naemin hankkimalla maalla.

Tätä kirjoittaessa Vasatokkaan kokoontuu iloinen joukko lapsia ja nuoria viettämään talviriehaa mäenlaskun, makkaranpaiston ym. mukavan tekemisen parissa.
Vasatokan henkilökuntaan kuuluu ihania naisia iso joukko, ei meillä välttämättä silti mikään akkavalta täällä vallitse, mutta monen monta toimintoa jäisi tekemättä ilman naisia.

Erityisen lämmin hyvän naistenpäivän toivotus Vasatokan naisille. Ja oikein IHANAA NAISTENPÄIVÄÄ IHAN JOKAISELLE NAISELLE, SINÄ OLET ERITYINEN JA TÄRKEÄ. Miehet, nyt on se hetki, kun oikea aika hakea sille elämäsi naiselle vaikka kukkia tai suklaata. Lämmin halaus tai pieni arkinen askare toisen puolesta tehtynä lämmittää mieltä. Vasatokan naiset nauttivat täällä huoltomiehemme tuomaa suklaata askareiden lomassa.

Niastenpäivänä 8.3.2019 Riutulassa.


Throughout the ages, women have played an important role in the everyday life of Riutula, from the early days of the children’s home.
Naemi von Bonsdorff, the first director and founder of the Children’s Home, had spicy character but she was fair and caring leader. Naemi was also a nurse and was thus also responsible for health care in her other jobs. Throughout the history of the children’s home, the children’s home was run by eighteen leaders. The part of the leader was not easy, Riutula was a demanding residential environment behind the unspeakable hurdle and a solitary job. Until 1924, the headmasters were, with one exception, deaconesses. Hence, they played an important role in the inadequate medical care of Inari, and they were asked to help also long distances.
The daily activities of the children’s home are taken care of by, for example, mistress,  their . Women have always guided girls into housework for cattle husbandry and cleaning. This made the day-to-day run smooth and everyone took part in the work of the house until the law banned the participation of children in the work. Riutula was almost self-sufficient until 1966, when the road was already here.

In 1914, the School of Economics began to educate and teach important economic skills to the girls in Lapland. Originally, Riutula was also founded as a shelter for the elderly until the 1920s, when the elderly moved to Muddusjärvi’s opposite shore in Toivoniemi.

Of all the photos, writings and stories from the children’s home period, women are strongly raised. Leaders, their assistants, mistresses with their assistants, nannys,  teachers, all of these numerous women have been in the forefront of creating history here in Riutula. So give a little moment to them, now to the late personalities and influencers, which makes the work done for the young and the children continue to be strong here on the land originally acquired by Naemi.

When i´m writing about this, group of  local children and young people will meet in Vasatokka to spend a winter day enjoying outdoor activities, grilling sausages, etc.
Vasatokkas staff includes a wonderful group of women and many activities would not be done without women.

The wish of a very good Women’s Day for Vasatokkas Women. And HAPPY WOMEN’S DAY TO EACH WOMAN, YOU ARE SPECIAL AND IMPORTANT. Men, now is the time to pay attention for a woman of your life, even with flowers or chocolate. A warm hug or a small casual effort on behalf of another warms the mind. The ladies of Vasatokka enjoy here the chocolate, brought by our serviceman.

In Riutula, 8.3.2019

Talvisula Vasatokan edustalla / Unfrozen area in front of Vasatokka

Turvallisesti maastossa ja jäällä

Kelkkailukausi alkaa kohta olla parhaimmillaan ja kelkkoja kiitää ohitse yhä enemmän.

Haluamme täältä Muddusjärven rannalta lähettää terveisiä ja muistutella että Vasatokan edustalla on talvisula jota ei ole merkitty karttoihin, eikä jäälle. Kun siis laskeudut Inarista päin tullessa Muddusjärven jäälle niin PYSY REITILLÄ. Samoin Lemmenjoen reitiltä Muddukselle tullessa. Kartaan on piirretty suuntaa antavat rajat.

Moottorikelkkareiteillä tulee turvallisuussyistä välttää liikkumista, erityisesti alueilla joilla näkyväisyys ei ole hyvä. Useat nykykelkoista ovat ääneltään jo niin hiljaisia että lähestymistä on vaikea kuulla. Reippaasti mutkan takaa tuleva kelkka ja uralla kävellen tai suksilla liikkuva henkilö ovat huono yhtälö. Vaaratilanteita syntyy ja aiheutuu turhaa mielipahaa kaikille. Jos kuitenkin väliaikaisesti joudut liikkumaan kelkkareiteillä ja urilla niin muista että sinulla on väistämisvelvollisuus.

Inarissa riittää paljon maastoa turvalliseen ulkonaliikkumiseen, rauhoitetaan siis kelkkareitit kelkoille ja hiihtoladut hiihtäjille.  Lisätietoja kelkkailusta ja luvista löydät metsähallituksen kelkkailusivustolta: https://www.eraluvat.fi/maastoliikenne/moottorikelkkailu-urilla Liikenneturvan sivustolta löytyy vinkit turvalliseen kelkkailuun: Liikenneturvan kelkkailuvinkit ja kattava reittikartta löytyy täältä: Kelkkareitit

Mukavia ulkonaliikkumishetkiä kaikille. Vasatokan respasta voi käydä kysymässä lisää vinkkejä ja ajankohtaisia tietoa lähireiteistämme.

talvisula2


Safety tips for snowmobiling and in outdoor activities

The snowmobiling season season has started.
We want to send greetings from the shore of Lake Muddus and remind us that there is a unfrozen area in front of Vasatokka, which is not marked on the maps or on the ice. So when you come from Inari and come to Lake Muddusjärvi, STAY ON THE ROUTE. Likewise, when you come from Lemmenjoki-route to Muddusjärvi. The map has drawn indicative boundaries. Red is unfrozen area, green and blue lines are snowmobiling routes.
For safety reasons, snowmobile routes should avoid movement by walk or skiing, especially in areas where visibility is not good. Many of the modern snowmobiles are so quiet that they are difficult to hear. Briskly snowmobile from the bend and the person walking on the track or skiing is a bad combination. Dangerous situations arise and cause unnecessary discomfort to everyone. However, if you temporarily have to travel on snowmobile tracks, remember that is on your own responsible. Remember that you can´t drive by car in snowmobile routes.

In Inari, there is plenty of terrain for safe outdoor activities, so the snowmobile trails for snowmobiles and the ski tracks for the skiers are reassured. More information about ssnowmobiling can be found on the Metsähallitus site: https://www.eraluvat.fi/en/off-road-traffic/driving-on-snowmobile-tracks.html safety tips: https://www.liikenneturva.fi/en/road-safety/snowmobiles-1

We wish for everyone nice time in outdoors. For more tips and up-to-date information on our nearby routes, you can ask from Vasatokkas reception.

Ystävänpäivätervehdys / valentinesday greetings

Riutulassa sataa lunta, henkilökuntamme ahertaa jokapäiväisissä toimissaan. Onni on ihanat työkaverit, onni on ystävä, läheinen, kaveri, hyvänpäiväntuttu, asiakas. Onni on kohtaamisia, keskusteluja, kanssakäymistä, palvelua, kahvistelua, toisen huomioimista.

Sosiaalinen media on nykyihmisen ja nuoren tärkeä viestintäväline, osa elämää ja itsestäänselvyys. Pysähdy hetkeksi ja suuntaa ajatuksesi vuosikymmenten taakse, kesäpäivä Muddusjärven rannalla, lastenkodin lapset kahvittelemassa päivän askareiden lomassa ja toisena päivänä ikimuistoinen veneretki Riutula veneellä. Se oli sitä senajan sosiaalista mediaa, ystävät ja kaverit olivat silloinkin kullanarvoisia.

VanhaRiutula_veneretki

Hymy ei maksa mitään, halaus lämmittää ja siitä tulee hyvä mieli. Kahvistelu ystävän kanssa ja aito keskustelu, ilman älylaitteita, antaa sisältöä päivään. Lämmin ajatus kaukana olevalle ystävälle, puhelu, viesti, snäppi, nämä kaikki ovat tärkeitä, muista siis ystävää, tavalla tai toisella.

Lämpimin ajatuksin, lumipyryn keskeltä,

Hyvää ystävänpäivää!

Vasatokkalaiset


It´s snowing here in Riutula, our staff is working in everyday activities. Happiness is a lovely workmates, happiness is a friend, family, customer. Happiness is encounters, conversations, interaction, coffee with a friend, taking care of another.

Social media is an important means of communication, part of life and self-evident for a everyone and a young person. Stop for a moment and direct your thoughts back to the decades, the summer day by Lake Muddusjärvi, the kids at the children’s home, having a coffeebreak the, and the second day a memorable boat ride by the Riutula boat. It was that old social media,  friends were important already then.

The smile does not cost anything, the hug heats up and becomes a good mind. Coffee with a friend and genuine conversation, without smart devices, will give you the content for the day. A warm idea for a distant friend, a call, a message, a sniper, all these are important, so remember a friend, one way or another.

With warm thoughts, in the middle of the snowstorm,

Happy Valentine’s Day!

Vasatokka staff

NUOTTA-VALMENNUKSET VASATOKASSA

Alkuvuoden iloisiin uutisiin lukeutuu ehdottomasti Nuotta-valmennuksen saama lisärahoitus, jonka myöntäjänä on Opetus- ja Kulttuuriministeriö. Näin ollen mahdollisuutemme järjestää valmennuksia paranevat entisestään. Nuotta-valmennuksiin voi hakea työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kautta.

Vasatokka on ollut kysytty ja pidetty paikka Nuotta-valmennuksissa. Lumoava ympäristö ja helppo saavutettavuus kaukaisesta sijainnista huolimatta antavat Nuotalle oman erityispiirteensä. Ivalon lentokentältä on meille matkaa 60km, Rovaniemelle 340km, Ouluun 540km, Helsinkiin on autolla 1150km, mutta lento kestää vain 1,5h.

Bussilla pohjoiseen matkustaminen on jo ensimmäinen kokemus. Matka halki Suomen, maisemien ja kasvillisuusvyöhykkeiden vaihtuessa luo odottavan tunnelman perillepääsystä ja saa miettimään kotimaamme erilaisuutta. Mieli rauhoittu ensimmäisten tunturien ja vaarojen ilmestyessä näkyviin ja perillä odottaa Lapin leppoisa elämäntyyli. Kiire ja hektisyys unohtuvat pian ja voi antaa itsensä rauhoittua ja rentoutua.

Lapin luonto toimii meillä Nuotta-valmennusten päänäyttämönä. Inari on myös suomen saamelaisuuden keskus ja kunnassa puhutaan kolmea eri saamenkieltä. Täällä sijaitsee lisäksi ainutlaatuinen saamelaismuseo Siida sekä saamelaiskulttuurikeskus Sajos, jossa kokoontuu myös Suomen saamelaiskäräjät.

Ohjelma räätälöidään ryhmän toiveiden mukaan. Suosittuja aktiviteetteja nuorten keskuudessa ovat olleet esimerkiksi vierailu rekikoiratarhalla, melonta Kettujoella tai vaellus läheiselle Otsamo-tunturille. Huipulle pääsy antaa huikean itsensä voittamisen tunteen ja maisemat kaikkiin ilmansuuntiin painuvat jokaisen mieleen. Jollekkin voi jopa syttyä se kuuluisa lapinkuume jota myös huumorimielessä lapinhulluudeksi kutsutaan. Vuodenajasta riippuen pääsee täällä kokeilemaan monia eri lajeja, vaikkapa lumikenkäilyä, kiipeilyä, jousiammuntaa tai suunnistusta GPS:n avulla. Jos geokätköily kiinnostaa niin Vasatokan lähellä on useita ympäri vuoden löydettävissä olevia kätköjä. Porukalla kätköjen etsintä opettaa puhaltamaan yhteen hiileen, kuka keksii piilot ja ratkaisee vihjeet?

 

Valmennettavat voivat valita ohjelmaansa myös Jäämeren kierroksen, päivän reissulla matkaamme bussilla Norjaan ja vierailemme viehättävässä Pykeijan kylässä, jossa on mahdollisuus myös pulahtaa jäämeren aaltoihin. Voimme taata että kokemus on vähintään virkistävä. Ohjelmien lomassa on hyvä hetki keskusteluille, samoin illanistujaiset nuotiolla ovat mainioita hetkiä rennolle yhdessäololle tai itsekseen rauhoittumiselle.

 

Majoitus Vasatokassa järjestyy hostellitason huoneistoissa tai viehättävissä mökeissä. Ruuat nautitaan ruokasalissa, järvimaiseman helliessä mieltä. Ohjelmaan voi sisältyä myös ruokailu tunnelmallisessa rantakodassa tai makkaranpaistoa läheisen Kettulammen laavulla ja ehkäpä paistat jälkkäriksi lätyn nuotiopannulla. Nousiko vesi jo kielelle?

Nuotta-valmennuksia voit kysellä Nuotta-koordinaattoriltamme Sarilta,

Ota yhteyttä ja varaa oma retkesi suomen huipulle:

sari.kotikangas@inari.fi,  p. 0405721445

 

kollaasi_nuottaan

VASATOKKAAN KOKEILUNA RETKILUISTELURATA / tour skating track at Vasatokka

Tammikuussa, 14-28.1 kokoontuu Vasatokkaan Allianssin vapaaehtoinen nuorisovaihto. Tämän leirin teemana on työtä ja seikkailua revontulien alla.

Osallistujat tulevat Keski-euroopasta ja Aasiasta. Leirin aikana osallistujat rakentavat Vasatokan rantaan kokeilumielessä retkiluisteluradan ja ylläpitävät sitä reilun viikon ajan.

Retkiluistelua pääsee kokeilemaan Muddusjärven jäällä 19. – 27.1 välisenä aikana. Radan pituus on n.900m ja sille pääsee Vasatokan saunarannasta. Radalle pääsee respan aukioloaikoina, klo 10-16 joka päivä. Suosittelemme varmistamaan radan kunnnon ennen saapumista.

Vasatokasta voi vuokrata retkiluistimia ja pientä ratamaksua vastaan pääsee kokeilemaan jään luistavuutta. Oletko sinä ensimmäinen kokeilija tällä ainutlaatuisella ja tiettävästi Riutulan ensimmäisellä retkiluisteluradalla?

retkiluistelu,suomi,some


*****

In January, January 14-28, a voluntary youth exchange by Allianssi will take place at Vasatokka. The theme of this camp is work and ”adventure under Auroras”.

Participants come from Central Europe and Asia. During the camp, the participants will build and maintain the tour skating  track at Vasatokka for a week.

Skating can be tried on the Muddusjärvi ice between 19-27 January. The length of the track is about 900m and can be accessed from the Vasatokkas shore. Track is open every day from 10:00 to 16:00. We recommend that check availibility before arrival, because of weather conditions.

You can rent a warm skates from Vasatokka and try the skating for a small fee. Are you the first experimenter on this unique and known Riula’s first tour skating track?

retkiluistelu-2